Regulamin newslettera

Regulamin newslettera 
sklepu Vanilla Frog

§ 1 Definicje

 

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.

Sklep – sklep internetowy „Vanilla Frog” prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.VanillaFrog.pl

Usługodawca - wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki: Joanna Kukulska (nr NIP 8981818884, nr REGON 362652200, działająca pod nazwą JOANNA KUKULSKA - wspólnik spółki cywilnej oraz Aneta Berdzik (nr NIP 8982004706, nr REGON 932888202, działająca pod nazwą ANETA BERDZIK NICETY AGENCJA REKLAMOWA - wspólnik spółki cywilnej, prowadzące działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą POND s.c. Joanna Kukulska Aneta Berdzik, nr NIP 899 277 54 28, nr REGON 362714414, ul. Przyjaźni 6/U2, 53-030 Wrocław.

Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

 

§ 2 Newsletter

Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.

Wiadomości email wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres email podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.

Usługobiorca w celu zawarcia Umowy i zapisania się do usługi Newsletter w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres email, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres email, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres email, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.

Umowa zawierana jest w języku polskim.

Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.

W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.

Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie korzystając z opcji, o której mowa w ustępie 6 lub poprzez wysłanie wiadomości na adres email Usługodawcy: kontakt@vanillafrog.pl

Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

 

§ 3 Reklamacje

 

Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@vanillafrog.pl

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

§ 4 Dane osobowe

 

Administratorem danych osobowych Usługobiorców przekazanych Usługodawca w związku z usługą Newsletter jest Usługodawca.

Usługobiorca zapisując się do Newslettera dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do skorzystania z usługi, o której mowa w niniejszym regulaminie. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu świadczenia usługi Newsletter na rzecz Usługobiorcy.

 

Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. Z wyjątkiem materiałów przesyłanych tradycyjną pocztą, w tym katalogów, będą one do Ciebie przesyłane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

 

Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.

 

Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę.

 

Usługobiorca ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną: modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.

Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera.

W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.

W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres email Usługodawcy: kontakt@vanillafrog.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

Projekt i wykonanie: Gabiec.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
PRZEŁĄCZ NA WERSJĘ KOMPUTEROWĄ STRONY
Sklep internetowy od home.pl